con infoinfo@hdz-grude.org          con tel+387 39  662  064

.

slajder1

Novčane priloge za HDZ BiH Općinski odbor Grude, temeljem odredbi članka 4. i 5. "Zakona o financiranju političkih stranaka u BiH", a sukladno Vašoj želji, dobroj namjeri i mogućnostima možete uplatiti na transakcijski račun HDZ BiH Općinskog odbora Grude, broj:

3381402200161083, kod UniCredit Zagrebačka banka

Svrha doznake: Donacija za HDZ BiH Općinski odbor Grude

 

Zakonom dopušteni prilozi:

  1. Novčane i nenovčane priloge stranci mogu dati pravne i fizičke osobe.
  2. Gornji limit koji jedna pravna ili fizička osoba može uplatiti stranci ne smije premašiti osam prosječnih plaća prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u jednoj godini. Donacija mora biti jednokratna (ne može se dodjeljivati više puta u jednoj kalendarskoj godini).
  3. Donatori pravne osobe mogu biti samo privatna poduzeća, radnje i privredna udruženja u kojima uloženi državni kapital iznosi manje od 25%.
  4. Donatori sukladno Zakonu ne mogu biti: Državni, entitetski i županijski organi, organi općinskih i mjesnih zajednica, javne institucije, javna poduzeća, humanitarne organizacije, poduzeća koja po samoj svojoj djelatnosti neprofitna vjerske zajednice, kao i privredna udruženja u kojima uloženi javni kapital iznosi najmanje 25%, kao i privatna poduzeća koja obavljaju javne usluge na temelje ugovora s vladom ne mogu financirati političke stranke.
  5. Proračunska izdvajanja za političke organizacije mladeži ne podliježu ograničenju iznosa priloga koji se regulira ovim člankom.
  6. Prilozi stranci mogu biti i nenovčani u obliku robe ili usluga, ali za svaku isporučenu robu ili učinjenu uslugu mora se ispostaviti račun.