con infoinfo@hdz-grude.org          con tel+387 39  662  064

.

slajder1

Gostiju on-line

Imamo 580 gostiju i nema članova online

Pristupnica

clanstvo hdz

 

mladez.logo.hdz

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatske Demokratske Zajednice Bosne i Hercegovine

Šesta Konvencija M HDZBiH dana 27. listopada 2007. godine u Mostaru donosi

P R A V I L N I K

MLADEŽI HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE BOSNE I HERCEGOVINE

I.   TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Mladež Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: M HDZBiH) je samostalna organizacija podmladka HDZBiH koja okuplja hrvatsku i drugu mladež na prostoru Bosne i Hercegovine s ciljem profiliranja i izgradnje stranački opredijeljenih mladih ljudi, te štiti interese M HDZBiH, hrvatskog naroda i drugih građana Bosne i Hercegovine.

M HDZBiH je samostalna, suvremena, proeuropski opredijeljena organizacija čiji se program temelji na demokršćanskim načelima.

 

Članak 2.

M HDZBiH djeluje na području djelovanja HDZ-a Bosne i Hercegovine, a njezino je sjedište u Mostaru.

M HDZBiH ima posebne odnose s Mladeži HDZ RH i oni će se urediti posebnim Sporazumom temeljem odluke Središnjeg odbora M HDZBiH, koja mora biti u skladu sa sporazumom o posebnim odnosima između  HDZBIH i HDZ RH.

 

Članak 3.

M HDZBiH ima pečat okruglog oblika s tekstom         «Hrvatska demokratska zajednica BiH – Mostar«, a u sredini je znak H s natpisom mladeži.

Znak je u obliku latiničnog slova «H« obojen crvenom, bijelom i plavom bojom na isti način kao hrvatska trobojnica Hrvatskog naroda u kojem je  poprečnica ispisana s malim crnim slovima «mladež«.

Himna Mladeži HDZBiH je himna HDZ Bosne i Hercegovine.

Zastava M HDZBiH je sive boje s znakom mladeži HDZBIH u sredini ispod kojeg piše «Hrvatske demokratske zajednice«.

 

Javnost rada

Članak 4.

Rad M HDZBiH i njezinih tijela je javan.

Sa zasjedanja pojedinih tijela  M HDZBiH može se njihovom odlukom isključiti javnost.

 

II.   ČLANSTVO

Članak 5.

Članom M HDZBiH može postati osoba od 16 do 33 godine, koja:

-        prihvaća načela, Programsku povelju i Pravilnik M HDZBiH;

-        izražava spremnost promicati ciljeve M HDZBiH;

-        prihvaća pravila etičkog kodeksa M HDZBiH;

-        nije član druge stranke.

 

Članak 6.

Članom M HDZBiH postaje se potpisivanjem pristupnice u općinskom odboru, koji ujedno odlučuju o pristupanju dotične osobe, razmatrajući članak 5. ovog Pravilnika i istu prosljeđuje Tajništvu M HDZBiH u Mostaru.

 

Članak 7.

Član M HDZBiH ima sljedeća prava i obveze:

-        ima pravo sudjelovati u političkom oblikovanju   stranke, osobito raspravama, prijedlozima i zahtjevima, te odlučivati s tim u svezi;

-        njegovo je pravo i da bude izviješten od strane organizacije, odnosno tijela unutar M HDZBiH, kao  i od izabranih predsjednika tih tijela;

-        dužan je redovito dolaziti na sastanke organizacija, odnosno tijela M HDZBiH kojima pripada;

-        ima pravo birati i biti biran u tijela stranke;

-        unutar M HDZBiH on mora zastupati i promicati program i interes M HDZBiH, pridržavati se Pravilnika M HDZBiH i etičkog kodeksa ponašanja unutar M HDZBIH, ali i poštovati stranačku stegu;

-        prestanak članstva u M HDZBiH se regulira sukladno članku 38. Statuta HDZBiH.

 

III. USTROJSVO MHDZ BiH

OPĆINSKI OGRANAK

Članak  8.

Temeljna organizacija M HDZBiH jest ogranak M HDZBiH.

Na području općine mogu se ustrojiti ogranci po selima, naseljima i gradskim četvrtima ako to odluči dotični Općinski odbor, uz uvjet da ogranak ima najmanje pet članova.

Općinska organizacija može se ustrojiti u svakoj općini, u kojoj je upisano najmanje 10 članova M HDZBiH. Odluku o osnivanju donosi dotični Županijski odbor. Ako u jednoj općini nije ustrojena općinska organizacija, članovi s područja dotične općine pripadaju najbližemu susjednom Općinskom odboru M HDZBiH.

Općinski odbor izabire se na izbornoj skupštini općinske organizacije M HDZBiH. Skupštinu čine svi članovi te organizacije.

 

Članak 9.

Općinsku organizaciju vodi Općinski odbor, koji se sastoji od 7 – 21 člana biranih na skupštini općinske organizacije M HDZBiH i između njih se bira predsjednik, tri potpredsjednika, tajnik i rizničar OO M HDZBiH.

 

 

                                                                                            Članak 10.

Općinska izborna skupština saziva se redovito jednom u dvije godine, a saziva je predsjednik dotične organizacije M HDZBiH na temelju odluke Općinskog odbora. Općinski predsjednik dužan je i prije isteka roka od dvije godine sazvati izbornu skupštinu na izvanredno ili prijevremeno zasjedanje ako to zatraže tijela u skladu s člankom 28. ovog Pravilnika, dotični odbor M HDZBiH ili trećina članova s područja dotične općine (peticijom).

Općinski odbor M HDZBiH  može prema potrebi dopuniti stanovit broj svojih članova ali najviše do 20% od broja članova izabranih na izbornoj skupštini.

 

Članak 11.

Zadaće Općinskog odbora M HDZBiH jesu voditi općinsku organizaciju, brinuti se o članstvu, sudjelovati u radu općinskog odbora HDZ-a BiH, davati inicijative na području općine i brinuti se za adekvatnu zastupljenost mladeži u svim tijelima, a sukladno Statutu HDZBiH. Općinski odbor donosi Poslovnik o radu, kojim definira rad odbora i njegovih ogranaka.

 

 

GRADSKA ORGANIZACIJA

Članak 12.

Na području grada podjeljenom na općine djeluje gradska organizacija M HDZBiH.

Gradski odbor M HDZBiH čine predsjednici općinskih odbora M HDZBiH s područja grada i 7 - 21 člana biranih na skupštinama općinskih organizacija M HDZBiH.

Gradski odbor se bira na izbornoj skupštini gradske organizacije M HDZBiH, a predsjednika, tri potpredsjednika, tajnika i rizničara bira Gradski odbor na svojoj konstituirajućoj sjednici.

Gradska organizacija M HDZBiH  može prema potrebi dopuniti stanovit broj svojih članova ali najviše do 20% od broja članova izabranih na izbornoj skupštini.

 

Članak 13.

Zadaće gradskog odbora M HDZBiH su:

-        raspravljanje o političkim i drugim problemima vezanih za mladež a u okvirima svog djelokruga;

-        odgovornost za provedbe politike M HDZBiH na području grada i gradskih općina;

-        imenovanje stalnih i povremenih tijela za proučavanje pojedinih pitanja (jezik, školstvo, kultura…);

-        sudjelovanje u određivanju kandidata na izborima od gradskog odbora pa do Konvencije M HDZBiH.

 

ŽUPANIJSKA ORGANIZACIJA

Članak 14.

Na području županije djeluje županijska organizacija M HDZBiH, koju čine sve općinske i gradske organizacije s područja te županije.

 

Županijsku organizaciju vodi Županijski odbor M HDZBiH, koji se sastoji od 11 - 31 člana biranih na Skupštini županijske organizacije M HDZBiH, vodeći računa o zastupljenosti svih općinskih organizacija, sustavom zasebnih listi za svaku Općinsku organizaciju u sastavu dotične županijske organizacije M HDZBiH.

Za predsjednika županijskog odbora M HDZBiH može biti izabrana samo ona osoba koja je na izbornoj skupštini izabrana u županijski odbor.

Županijski odbor M HDZBiH  može prema potrebi dopuniti stanovit broj svojih članova ali najviše do 20% od broja članova izabranih na izbornoj skupštini.

Županijski odbor je ovlašten za nadzor nad Općinskim odborima (odgovornost i funkcioniranje), može sazvati sjednicu bilo kojeg općinskog odbora i provodi odredbe središnjih tijela M HDZBiH.

 

Članak 15.

Županijska skupština je najviše tijelo za županijsku organizaciju, koja:

-        bira i razrješuje članove Županijskog odbora;

-        razmatra i prihvaća izvješće o radu županijskog odbora;

-        donosi županijske povelje i odluke;

-        daje smjernice djelovanja i nastupa.

 

Članak 16.

Izaslanici u županijskoj skupštini jesu:

-        članovi županijskog odbora;

-        izaslanici općinskih organizacija, po ključu koji će odrediti županijski odbor;

-        izaslanici gradske organizacije na području županije.

 

Članak 17.

Županijska skupština saziva se redovito jednom u dvije godine, a saziva je županijski predsjednik na osnovu odluke Županijskog odbora M HDZBiH.

Županijski predsjednik dužan je i prije isteka roka od dvije godine sazvati županijsku skupštinu na izvanredno ili prijevremeno zasjedanje ako to zatraže tijela u skladu sa člankom 28. ovog Pravilnika, dotični Županijski odbor MHDZ BiH, polovica općinskih organizacija dotične županije ili četrvrtina članova M HDZBiH dotične županije (peticijom).

 

Članak 18.

Županijski odbor čine :

-        od skupštine izabrani članovi;

-        općinski i gradski predsjednici;

-        kooptirani članovi Županijskog odbora.

 

Članak 19.

Županijski odbor:

-        bira županijskog predsjednika i tri potpredsjednika, te tajnika i rizničara na prijedlog predsjednika;

-        odgovoran je za provedbu politike M HDZBiH na području županije;

-        štiti nacionalne i druge interese hrvatske mladeži, naroda i svih osoba na prostoru županije;

-        vodi županijsku organizaciju u cjelini;

-        prihvaća smjernice djelovanja u županiji u skladu s odlukom županijske skupštine;

-        donosi poslovnik o radu županijskog predsjedništva.

 

Ako županijska organizacija ima tri ili više općinskih organizacija, može se ustrojiti županijsko predsjedništvo, čiji su članovi predsjednik, tri potpredsjednika, tajnik, rizničar i do dva od Županijskog odbora izabrana člana.

Županijsko predsjedništvo je operativno-izvršno tijelo zaduženo za izvršavanje zaključaka Županijskog odbora i provodi odluke središnjih tijela M HDZBiH.

 

IV.   SREDIŠNJA ORGANIZACIJA I TIJELA

Članak 20.

Središnja tijela M HDZBiH jesu:

  1. Konvencija;
  2. Središnji odbor;
  3. Predsjedništvo;
  4. Nadzorni odbor.
  5. Sud časti M HDZBiH;

 

KONVENCIJA

Članak 21.

Konvencija M HDZBiH na svojem zasjedanju:

-        utvrđuje temeljna načela M HDZBiH,

-        donosi programske povelje, odluke i politička stajališta M HDZBiH,

-        donosi,  mijenja i dopunjuje Pravilnik M HDZBiH,

-        bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike M HDZBiH,

-        bira 11 članova Središnjeg odbora, tako da bira po jednog člana iz regionalnog odbora RS, Distrikta Brčko i 9 županijskih organizacija, koje su u sastavu M HDZBiH.

-        na prijedlog 20% nazočnih izaslanika iz dotičnih organizacija bira i razrješava članove Predsjedništva M HDZBiH, tako da Konvencija bira po jednog člana iz regionalnog odbora RS, Distrikta Brčko i 9 županijskih organizacija, koje su u sastavu M HDZBiH.

-        na prijedlog predsjednika M HDZBiH bira i razrješava predsjednika i članove Suda časti i Nadzornog odbora M HDZBiH;

-        razmatra i prihvaća izvješće o radu središnjih tijela M HDZBiH;

-        Konvencija M HDZBiH djeluje po poslovniku što ga sama donosi. 

 

Članak 22.

Konvencija se saziva redovito jednom u dvije godine, a saziva je predsjednik M HDZBiH na temelju odluke Središnjeg odbora M HDZBiH.

 

Članak 23.

Predsjednik M HDZBiH dužan je i prije isteka roka od dvije godine sazvati Konvenciju na izvanredno zasijedanje ako to zatraže:

-        Predsjedništvo M HDZBiH;

-        Središnji odbor M HDZBiH;

-        Središnji odbor HDZBiH.

 

Članak 24.

Članovi Konvencije su:

-        izaslanici općinskih, gradskih i županijskih organizacija M HDZBiH;

-        članovi središnjih tijela M HDZBiH (Središnji odbor, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti);

-        članovi središnjeg odbora HDZBiH iz reda         M  HDZBiH;

-        izaslanici zasebnih zajednica unutar M HDZBiH po određenom ključu i postupku koje je odredilo Predsjedništvo M HDZBiH.

 

SREDIŠNJI ODBOR

Članak 25.

Središnji odbor je glavno političko tijelo i usmjerava rad M HDZBiH između Konvencija.

Središnji odbor:

-        brine o provedbi odluka Konvencije;

-        raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pitanjima, te donosi sve odluke za koje nisu mjerodavna druga tijela;

-        uz suglasnost ovlaštenih tijela M HDZBiH prihvaća financijski proračun;

-        odlučuje o pristupu u međunarodna, federalna i druga tijela;

-        odlučuje o ustanovljavanju zajednica kao zasebnih organizacijskih cjelina u M HDZBiH, određuje njihov način djelovanja i potvrđuje njihov pravilnik;

-        odlučuje o prizivima na odluke koje je donijelo Predsjedništvo M HDZBiH o raspuštanju nižih tijela M HDZBIH,

-        donosi odluku o sazivanju Konvencije M HDZBiH na prijedlog Predsjedništva M HDZBiH;

-        na prijedlog predsjednika M HDZBiH imenuje i razrješava glavnog tajnika M HDZBiH.

 

Članak 26.

Središnji odbor čine :

-        jedanaest (11) članova što ih izabere Konvencija Mladeži HDZBiH;

-        članovi Predsjedništva M HDZBiH;

-        predsjednici županijskih i gradskih organizacija M HDZBiH;

-        po jedan predstavnik zasebnih zajednica unutar M HDZ-a po odluci Predsjedništava M HDZBiH;

-        članovi M HDZBiH koji su članovi Središnjeg odbora HDZBiH, ako Središnji odbor M HDZBiH to službeno konstatira;

-        članovi M HDZBiH koji obnašaju političke dužnosti u sustavu tijela Bosne i Hercegovine i F BiH, ako Središnji odbor M HDZBiH to službeno potvrdi.

Središnji odbor M HDZBiH može prema potrebi dopuniti stanovit broj svojih članova ali najviše do 20% od broja članova izabranih na Konvenciji M HDZBiH.

Predsjednik M HDZBiH je ujedno i predsjednik Središnjeg odbora M HDZBiH. Na prijedlog predsjednika Središnji odbor bira tri potpredsjednika.

Zasjedanje Središnjeg odbora

 

Članak 27.

Predsjednik saziva i predsjeda Središnjim odborom, a dužan je sazvati sjednicu Središnjeg odbora najmanje jednom godišnje.

Predsjednik je dužan sazvati Središnji odbor ako to zatraži trećina članova Središnjeg odbora, natpolovična većina županijskih odbora M HDZBiH ili središnja tijela HDZBiH.

 

PREDSJEDNIK

Članak 28.

Predsjednik M HDZBiH predstavlja i zastupa M HDZBiH, odgovara za njezin rad te osigurava redovito djelovanje stranačkih tijela.

Predsjednika M HDZBiH zamjenjuje prvi potpredsjednik, kandidat koji je na Konvenciji dobio najviše glasova na izborima i to u skladu s dobivenim ovlastima predsjednika.

Predsjednik, uz suglasnost Predsjedništva M HDZBiH, donosi odluku o udaljenju s dužnosti bilo kojeg člana M HDZBiH ako je počinio povredu članka 38. ovog Pravilnika i prosljeđuje na postupak pred Sud časti.

 

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 29.

Predsjedništvo M HDZBiH:

-        donosi političke i druge odluke u ime M HDZBiH, ako nisu u ovlasti drugih tijela;

-        provodi odluke Konvencije i Središnjeg odbora M HDZBiH;

-        raspravlja o bitnim političkim pitanjima i predlaže Središnjem odboru M HDZBiH donošenje odluka;

-        na prijedlog Predsjednika, Predsjedništvo M HDZBIH bira Glavnog tajnika M HDZBIH;

-        na prijedlog Glavnog tajnika, Predsjedništvo M HDZBiH imenuje međunarodnog tajnika, zamjenika glavnog tajnika, rizničara te tajnike za pojedine grupe poslova;

-        imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi i određuje im sastav i zadaće;

-        na prijedlog predsjednika M HDZBiH imenuje i razrješuje glasnogovornika M HDZBiH;

-        donosi odluku o raspuštanju nižih tijela u sastavu M HDZBiH;

-        isključuje članove Predsjedništva, sa zamjenom iz matične županije, ukoliko su neopravdano izostali s tri sjednice Predsjedništva (definirati Poslovnikom Predsjedništva);

-        Donosi izborni poslovnik Konvencije M HDZBiH.

 

Članak 30.

Predsjedništvo M HDZBiH čine:

-        predsjednik;

-        tri potpredsjednika;

-        jedanaest članova Predsjedništva;

-        glavni tajnik M HDZBiH;

-        međunarodni tajnik;

-        kooptirani članovi.

Članak 31.

Ako predsjednik M HDZBiH podnese ostavku, bude isključen iz članstva HDZBiH ili mu od Središnjeg odbora M HDZBiH bude iskazano nepovjerenje njega zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg bira Središnji odbor M HDZBiH. U tom slučaju Konvencija M HDZBiH se mora održati u roku od šest mjeseci od dana izbora novog predsjednika.

 

GLAVNI TAJNIK M HDZ BIH

 

Članak 32.

Glavni tajnik M HDZBiH:

-        pomaže predsjedniku M HDZBiH pri ispunjavanju njegovih zadaća i sve djelatnosti obavlja u dogovoru s predsjednikom;

-        provodi odluke središnjih tijela M HDZBiH, aktivno surađujući sa županijskim i regionalnim odborima M HDZBiH, usklađuje njihov rad i u provedbi odluka Središnjeg odbora M HDZBiH i Predsjedništva M HDZBiH;

-        može sudjelovati na sjednicama ogranaka, općinskih, gradskih, županijskih i regionalnih organizacija;

-        sudjeluje u pripremi središnjih tijela stranke te priprema i osigurava organizacijske i tehničke uvjete za njihov rad;

-        rukovodi Glavnim tajništvom.

Članak 33.

Zamjenik glavnog tajnika pomaže glavnom tajniku u radu, zamjenjuje ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove koje mu odredi glavni tajnik i Predsjedništvo M HDZBiH.

 

TAJNIŠTVO

Članak 34.

Tajništvo je izvršno tijelo organizacije.

Djeluje sukladno poslovniku koji samo donosi i organizirano je sukladno Pravilniku koji na prijedlog Glavnog tajnika donosi Predsjedništvo M HDZBiH.

Tajništvo čine glavni tajnik, međunarodni tajnik, zamjenik glavnog tajnika, rizničar i dužnosnici koje imenuje Predsjedništvo M HDZBiH, na prijedlog glavnog tajnika.

 

V.   ZASEBNI NAČIN ORGANIZIRANJA I DJELOVANJA U M HDZBiH

Članak 35.

Radi zadovoljavanja posebnih interesa i rješavanja specifičnih problema u M HDZBiH mogu se ustanoviti zajednice kao zasebne organizacijske cjeline.

Odluku o ustanovljavanju i načinu djelovanja ovakvih tijela donosi Središnji odbor M HDZBiH

 

VI.   OSTALE ODREDBE

NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Članak 36.

Redoviti mandat svih tijela traje dvije godine.

U vrijeme trajanja mandata naknadno izabranog člana ubraja se i vrijeme člana umjesto kojeg je izabran.

Izbori za sva tijela i dužnosnike po pravilu se obavljaju tajnim glasovanjem uz isticanje više kandidata.

 

NADZORNA TIJELA

Članak 37.

Nadzorna tijela ustrojavaju se u obliku nadzornih odbora.

Nadzorna tijela M HDZBiH imaju dužnost i ovlaštenje nadzirati materijalno - financijsko poslovanje tijela i organiziranje M HDZBiH.

Članovi nadzornog odbora (5 – 7 članova) M HDZBiH ne smiju biti članovi Središnjih tijela M HDZBiH.

Ovlaštenja nadzornih tijela istovjetna su ovlaštenjima opisanim u Statutu HDZBiH u člancima 50. i 51. u okviru Mladeži HDZBiH.

Financijsko poslovanje podliježe nadležnom tijelu HDZBiH.

 

STEGOVNA TIJELA

Članak 38.

Član M HDZBiH može biti isljučen iz članstva ako bitno povrijedi Program, Statut, Programsku povelju ili Pravilnik M HDZBiH.

Sud časti jeste tijelo M HDZBiH koje odlučuje o povredama prava i obveza članova M HDZBiH.

Sud časti u suđenju je neovisan, a postupa samo po zahtjevu tijela ovlaštenih za pokretanje postupka.

Članovi Suda časti ne smiju biti članovi bilo kojeg drugog tijela M HDZBiH iste razine.

Sud časti ima predsjednika i četiri člana.

Sud časti M HDZBiH je prvostupanjski sud, a drugostupanjski sud je Visoki sud časti HDZBIH.

Primjenjuju se sve odredbe Sudova časti HDZ-a BiH opisane u Statutu HDZ-a BiH vezane uz funkcioniranje, ovlaštenja i postupke stegovnih tijela.

 

DOPUNA I IZMJENA PRAVILNIKA

Članak 39.

Izmjene i dopune Pravilnika vrši Konvencija      M HDZBiH.

Poticaj za dopunu ili izmjenu ovog Pravilnika može dati: Konvencija, Središnji odbor i Predsjedništvo M HDZBiH.

Ako je po sili zakona nužno izmijeniti ili dopuniti određene odredbe Pravilnika prije redovitog sazivanja Konvencije ili u slučaju rata, učinit će to Središnji odbor M HDZBiH.

 

AUTENTIČNA TUMAČENJA

Članak 40.

Autentična tumačenja ovog Pravilnika daje Konvencija, a Predsjedništvo M HDZBiH kad Konvencija ne zasjeda.

 

STUPANJE NA SNAGU PRAVILNIKA

Članak 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu datumom donošenja.

 

VII.   PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 42.

Predsjedništvo M HDZBiH dužno je organizirati županijske izborne – osnivačke skupštine, a do utemeljenja Županijskih odbora može imenovati Povjerenstva za svaku županiju, kao i odbore na razini Predsjedništva M HDZBiH za određena važna područja djelovanja organizacije M HDZBiH.

 

U Mostaru, 27. listopada. 2007. godine